ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.
  • മാലി ആളൂര്‍,റുവൈസ്

    കീരിയും പാമ്പും ആയിരുന്ന ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഒന്നായതിൽ സന്തോഷം.

    Report Abuse
  • മാലി ആളൂര്‍,റുവൈസ്

    കീരിയും പാമ്പും ആയിരുന്ന ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഒന്നായതിൽ സന്തോഷം.

    Report Abuse

പ്രധാനപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത

ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍‌മെന്റിന്റെ പുതിയ ഐ.ടി നയത്തിന് കീഴില്‍, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, കമ്മ്യൂണിറ്റി, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായി അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത അഭിപ്രായം നല്‍കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്. അത്തരം അഭിപ്രായത്തിന് നിയമനടപടിയും (ശിക്ഷ അല്ലെങ്കില്‍ പിഴ അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടും) കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതിനാല്‍ ഈ ഫോറത്തിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുന്ന ഏതൊരു അഭിപ്രായത്തിനും രചയിതാവിനായിരിക്കും പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം.